Danh sách các file báo cáo biểu mẫu

Bảng số liệu sốt rét tháng 9 năm 2015 (09/11/2015)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 9 năm 2015 (09/11/2015)
Báo cáo tháng 9 Kế hoạch tháng 10 - 2015 (09/11/2015)
Báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại tỉnh Sóc Trăng (15/10/2015)
Báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại tỉnh Tây Ninh (15/10/2015)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 8 năm 2015 (25/09/2015)
Báo cáo tháng 8 Kế hoạch tháng 9 - 2015 (25/09/2015)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 7 năm 2015 (24/08/2015)
Báo cáo tháng 7 Kế hoạch tháng 8 - 2015 (24/08/2015)
Báo cáo tình hình sốt rét 6 tháng đầu năm 2015 (24/07/2015)
Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015 (24/07/2015)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 6 năm 2015 (24/07/2015)
Báo cáo tháng 6 Kế hoạch tháng 7 - 2015 (24/07/2015)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 5 năm 2015 (30/06/2015)
Báo cáo tháng 5 Kế hoạch tháng 6 - 2015 (30/06/2015)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 4 năm 2015 (27/05/2015)
Báo cáo tháng 4 Kế hoạch tháng 5 - 2015 (27/05/2015)
Bảng số liệu sốt rét Quý I năm 2015 (07/05/2015)
Báo cáo tình hình sốt rét Quý I năm 2015 (07/05/2015)
Báo cáo kết quả hoạt động Quý I và kế hoạch công tác Quý II năm 2015 (24/04/2015)
Bảng số liệu sốt rét tháng 3 năm 2015 (24/04/2015)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 3 năm 2015 (24/04/2015)
Báo cáo tháng 3 Kế hoạch tháng 4 - 2015 (24/04/2015)
Bảng số liệu sốt rét tháng 2 năm 2015 (23/03/2015)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 2 năm 2015 (23/03/2015)
Báo cáo tháng 2 Kế hoạch tháng 3 - 2015 (23/03/2015)
Bảng số liệu sốt rét tháng 1 năm 2015 (05/03/2015)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 1 năm 2015 (05/03/2015)
Báo cáo tháng 1 Kế hoạch tháng 2 - 2015 (05/03/2015)
Báo cáo tình hình sốt rét 12 tháng năm 2014 (06/02/2015)
Báo cáo kết quả 12 tháng 2014 và Kế hoạch năm 2015 (06/02/2015)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 12 năm 2014 (06/02/2015)
Báo cáo tháng 12 năm 2014 Kế hoạch tháng 1 - 2015 (06/02/2015)
Bảng số liệu sốt rét tháng 11 năm 2014 (25/12/2014)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 11 năm 2014 (25/12/2014)
Báo cáo tháng 11 Kế hoạch tháng 12 - 2014 (25/12/2014)
Bảng số liệu sốt rét tháng 10 năm 2014 (21/11/2014)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 10 năm 2014 (21/11/2014)
Báo cáo tháng 10 Kế hoạch tháng 11 - 2014 (21/11/2014)
Bảng số liệu sốt rét 9 tháng đầu năm 2014 (30/10/2014)
Báo cáo tình hình sốt rét 9 tháng đầu năm 2014 (30/10/2014)
Báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm và Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2014 (30/10/2014)
Bảng số liệu sốt rét tháng 9 năm 2014 (30/10/2014)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 9 năm 2014 (30/10/2014)
Báo cáo tháng 9 Kế hoạch tháng 10 - 2014 (30/10/2014)
Bảng số liệu sốt rét tháng 8 năm 2014 (26/09/2014)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 8 năm 2014 (26/09/2014)
Báo cáo tháng 8 Kế hoạch tháng 9 - 2014 (26/09/2014)
Bảng số liệu sốt rét tháng 7 năm 2014 (29/08/2014)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 7 năm 2014 (29/08/2014)
Báo cáo tháng 7 Kế hoạch tháng 8 - 2014 (29/08/2014)
Bảng số liệu sốt rét 6 tháng đầu năm 2014 (05/08/2014)
Báo cáo tình hình sốt rét 6 tháng đầu năm 2014 (05/08/2014)
Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 (05/08/2014)
Bảng số liệu sốt rét tháng 6 năm 2014 (05/08/2014)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 6 năm 2014 (05/08/2014)
Báo cáo tháng 6 Kế hoạch tháng 7 - 2014 (05/08/2014)
Bảng số liệu sốt rét tháng 5 năm 2014 (24/06/2014)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 5 năm 2014 (24/06/2014)
Báo cáo tháng 5 Kế hoạch tháng 6 - 2014 (24/06/2014)
Bảng số liệu sốt rét tháng 4 năm 2014 (27/05/2014)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 4 năm 2014 (27/05/2014)
Báo cáo tháng 4 Kế hoạch tháng 5 - 2014 (27/05/2014)
Bảng số liệu sốt rét Quý I năm 2014 (26/04/2014)
Báo cáo tình hình sốt rét Quý I năm 2014 (26/04/2014)
Báo cáo kết quả hoạt động Quý I và kế hoạch công tác Quý II năm 2014 (26/04/2014)
Bảng số liệu sốt rét tháng 3 năm 2014 (26/04/2014)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 3 năm 2014 (26/04/2014)
Báo cáo tháng 3 Kế hoạch tháng 4 - 2014 (26/04/2014)
Bảng số liệu sốt rét tháng 2 năm 2014 (28/03/2014)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 2 năm 2014 (28/03/2014)
Báo cáo tháng 2 Kế hoạch tháng 3 - 2014 (28/03/2014)
Bảng số liệu sốt rét tháng 1 năm 2014 (03/03/2014)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 1 năm 2014 (03/03/2014)
Báo cáo tháng 1 Kế hoạch tháng 2 - 2014 (03/03/2014)
Bảng số liệu sốt rét 12 tháng năm 2013 (28/01/2014)
Báo cáo tình hình sốt rét 12 tháng năm 2013 (28/01/2014)
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014 (28/01/2014)
Bảng số liệu sốt rét tháng 12 năm 2013 (28/01/2014)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 12 năm 2013 (28/01/2014)
Báo cáo tháng 12 Kế hoạch tháng 1 - 2014 (28/01/2014)
Bảng số liệu sốt rét tháng 11 năm 2013 (19/12/2013)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 11 năm 2013 (19/12/2013)
Báo cáo tháng 11 Kế hoạch tháng 12 - 2013 (19/12/2013)
Bảng số liệu sốt rét tháng 10 năm 2013 (27/11/2013)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 10 năm 2013 (27/11/2013)
Báo cáo tháng 10 Kế hoạch tháng 11 - 2013 (27/11/2013)
Bảng số liệu sốt rét 9 tháng đầu năm 2013 (27/11/2013)
Báo cáo tình hình sốt rét 9 tháng đầu năm 2013 (27/11/2013)
Báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm và Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2013 (27/11/2013)
Bảng số liệu sốt rét tháng 9 năm 2013 (27/11/2013)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 9 năm 2013 (27/11/2013)
Báo cáo tháng 9 Kế hoạch tháng 10 - 2013 (27/11/2013)
Bảng số liệu sốt rét tháng 8 năm 2013 (02/10/2013)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 8 năm 2013 (02/10/2013)
Báo cáo tháng 8 Kế hoạch tháng 9 - 2013 (02/10/2013)
Bảng số liệu sốt rét tháng 7 năm 2013 (03/09/2013)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 7 năm 2013 (03/09/2013)
Báo cáo tháng 7 Kế hoạch tháng 8 - 2013 (03/09/2013)
Bảng số liệu sốt rét 6 tháng đầu năm 2013 (26/07/2013)
Báo cáo tình hình sốt rét 6 tháng đầu năm 2013 (26/07/2013)
Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013 (26/07/2013)
Bảng số liệu sốt rét tháng 6 năm 2013 (26/07/2013)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 6 năm 2013 (26/07/2013)
Báo cáo tháng 6 Kế hoạch tháng 7 - 2013 (26/07/2013)
Bảng số liệu sốt rét tháng 5 năm 2013 (25/06/2013)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 5 năm 2013 (25/06/2013)
Báo cáo tháng 5 Kế hoạch tháng 6 - 2013 (25/06/2013)
Bảng số liệu sốt rét tháng 4 năm 2013 (24/05/2013)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 4 năm 2013 (24/05/2013)
Báo cáo tháng 4 Kế hoạch tháng 5 - 2013 (24/05/2013)
Bảng số liệu sốt rét Quý I năm 2013 (26/04/2013)
Báo cáo kết quả hoạt động Quý I và kế hoạch công tác Quý II năm 2013 (26/04/2013)
Báo cáo tình hình sốt rét Quý I năm 2013 (26/04/2013)
Bảng số liệu sốt rét tháng 3 năm 2013 (26/04/2013)
Báo cáo tháng 3 Kế hoạch tháng 4 - 2013 (26/04/2013)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 3 năm 2013 (26/04/2013)
Bảng số liệu sốt rét tháng 2 năm 2013 (02/04/2013)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 2 năm 2013 (02/04/2013)
Báo cáo tháng 2 Kế hoạch tháng 3 - 2013 (02/04/2013)
Bảng số liệu sốt rét tháng 1 năm 2013 (04/03/2013)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 1 năm 2013 (04/03/2013)
Báo cáo tháng 1 Kế hoạch tháng 2 - 2013 (04/03/2013)
Bảng số liệu sốt rét 12 tháng năm 2012 (31/01/2013)
Báo cáo tình hình sốt rét 12 tháng năm 2012 (31/01/2013)
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch công tác năm 2013 (31/01/2013)
Bảng số liệu sốt rét tháng 12 năm 2012 (31/01/2013)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 12 năm 2012 (31/01/2013)
Báo cáo tháng 12 - 2012 Kế hoạch tháng 1 - 2013 (31/01/2013)
Bảng số liệu sốt rét tháng 11 năm 2012 (22/01/2013)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 11 năm 2012 (22/01/2013)
Báo cáo tháng 11 Kế hoạch tháng 12 - 2012 (22/01/2013)
Bảng số liệu sốt rét tháng 10 năm 2012 (22/11/2012)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 10 năm 2012 (22/11/2012)
Báo cáo tháng 10 Kế hoạch tháng 11 - 2012 (22/11/2012)
Bảng số liệu sốt rét 9 tháng năm 2012 (28/10/2012)
Báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm và Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2012 (28/10/2012)
Báo cáo tình hình sốt rét 9 tháng năm 2012 (28/10/2012)
Bảng số liệu sốt rét tháng 9 năm 2012 (28/10/2012)
Báo cáo tháng 9 Kế hoạch tháng 10 - 2012 (28/10/2012)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 9 năm 2012 (28/10/2012)
Báo cáo tình hình sốt rét tháng 8 năm 2012 (01/10/2012)
Bảng số liệu sốt rét tháng 8 năm 2012 (01/10/2012)
Báo cáo tháng 8 Kế hoạch tháng 9 - 2012 (01/10/2012)
Bảng số liệu sốt rét tháng 7 năm 2012 (23/08/2012)
Báo cáo tháng 7 Kế hoạch tháng 8 - 2012 (23/08/2012)
Bảng số liệu sốt rét 6 tháng đầu năm 2012 (25/07/2012)
Báo cáo tình hình SR 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012 (25/07/2012)
Bảng số liệu sốt rét tháng 6 năm 2012 (25/07/2012)
Báo cáo tháng 6 Kế hoạch tháng 7 - 2012 (25/07/2012)
Bảng số liệu sốt rét 5 tháng năm 2012 (19/06/2012)
Báo cáo tình hình sốt rét 5 tháng năm 2012 (19/06/2012)
Bảng số liệu sốt rét tháng 5 năm 2012 (19/06/2012)
Báo cáo tháng 5 Kế hoạch tháng 6 - 2012 (19/06/2012)
Bảng số liệu sốt rét tháng 4 năm 2012 (24/05/2012)
Báo cáo tháng 4 Kế hoạch tháng 5 - 2012 (24/05/2012)
Bảng số liệu sốt rét quý 1 năm 2012 (07/05/2012)
Báo cáo công tác quý 1, kế hoạch quý 2 năm 2012 (07/05/2012)
Bảng số liệu sốt rét tháng 3 năm 2012 (07/05/2012)
Báo cáo tháng 3 Kế hoạch tháng 4 - 2012 (07/05/2012)
Bảng số liệu sốt rét tháng 2 năm 2012 (23/03/2012)
Báo cáo tháng 2 Kế hoạch tháng 3 - 2012 (23/03/2012)
Bảng số liệu sốt rét tháng 1 năm 2012 (09/03/2012)
Báo cáo tháng 1 Kế hoạch tháng 2 - 2012 (09/03/2012)
Phụ lục đính kèm_BC kết quả hoạt động năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012 (09/03/2012)
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012 (09/03/2012)
Bảng số liệu sốt rét tháng 12 năm 2011 (06/02/2012)
Báo cáo tháng 12 Kế hoạch tháng 1 - 2012 (06/02/2012)
Bảng số liệu sốt rét tháng 11 năm 2011 (25/12/2011)
Báo cáo tháng 11 Kế hoạch tháng 12 - 2011 (25/12/2011)
Bảng số liệu sốt rét tháng 10 năm 2011 (01/12/2011)
Báo cáo tháng 10 Kế hoạch tháng 11 - 2011 (01/12/2011)
Nhận xét tình hình sốt rét 9 tháng năm 2011 (29/11/2011)
Báo cáo công tác phòng chống sốt rét 9 tháng năm 2011 (29/11/2011)
Bảng số liệu sốt rét tháng 9 năm 2011 (29/11/2011)
Báo cáo tháng 9 Kế hoạch tháng 10 - 2011 (29/11/2011)
Bảng số liệu sốt rét tháng 8 năm 2011 (29/11/2011)
Báo cáo tháng 8 Kế hoạch tháng 9 - 2011 (29/11/2011)
Bảng số liệu sốt rét tháng 7 năm 2011 (29/11/2011)
Báo cáo tháng 7 Kế hoạch tháng 8 - 2011 (01/09/2011)
Bảng số liệu sốt rét tháng 6 năm 2011 (21/07/2011)
Báo cáo tháng 6 - kế hoạch tháng 7 năm 2011 (21/07/2011)
Bảng số liệu sốt rét tháng 5 năm 2011 (24/06/2011)
Báo cáo tháng 5- kế hoạch tháng 6 năm 2011 (24/06/2011)
Báo cáo ngày thế giới phòng chống sốt rét 25/04/2011 (08/06/2011)
Bảng số liệu Sốt rét tháng 4 - 2011 (25/05/2011)
Báo cáo tháng 4 - Kế hoạch tháng 5 - 2011 (25/05/2011)
Báo cáo kết quả hoạt động PCSR - PC giun sán Quý I - 2011 (25/05/2011)
Số liệu quý 1- năm 2011 (06/05/2011)
Bảng số liệu sốt rét tháng 3 - năm 2011 (06/05/2011)
Báo cáo công tác tháng 3- Kế hoạch công tác tháng 4 (06/05/2011)
Báo cáo công tác Tháng 3 - Năm 2007 (24/03/2011)
Báo cáo công tác Tháng 2 - Năm 2007 (24/03/2011)
Báo cáo công tác tháng 1 - Năm 2007 (24/03/2011)
Báo cáo phòng chống sốt rét Quý I - Năm 2007 Lâm Đồng (24/03/2011)
Tiêu điểm
Trung tâm TT Dịch vụ khoa học kỹ thuật
Cổng thông tin điện tử Phòng chống giun sán
Kham chua benh- Dich vu KHKT